Links


Oefenmateriaal en extra instructies

www.examenblad.nl

www.internetwijzer-bao.nl/pagina/taal_en_lezen

www.rekenhulp-basisschool-pabo.nl/index.html

quizlet.com

www.sommenfabriek.nl

www.scalaleukerleren.nl

www.topografieindeklas.nl

www.wageningse-methode.nl

www.wikiwijs.nl

www.wiskundeacademie.nl

Jeugdhulpverlening

www.indus-actievehulpverlening.nl

Dyslexie, dyscalculie e.a. leerproblemen

www.balansdigitaal.nl

www.kinderenmetleerproblemen.nl

www.passendlezen.nl

www.stichtingdyslexienederland.nl

Logopedie

www.logomedia.nl
Voor deskundigheid op gebied van taal, dyslexie, slikken, stem, spraak, gehoor en coaching.

Classrooms

edX.org

www.prowise.com

quizlet.com/ehainspace